Bestellen of contact

Algemene Voorwaarden

 

Prijzen

Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte geldende prijzen. GoldenRaand  Catering behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment van uitvoering van een overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen als accijnsverhogingen, grondstof verhogingen of loonkosten etc. zullen wij deze aan cliënt in rekening brengen.

 

Betaling
Tenzij anders overeengekomen dient 60% van de offerteprijs door G.R. Catering te zijn ontvangen één week voor de uitvoering van de overeenkomst. Verdere betalingen dienen 7 dagen na factuurdatum door G.R. Catering te zijn ontvangen. Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit geval als een hele maand. G.R. Catering mag de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die voor G.R. Catering verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan G.R. Catering verschuldigd is, komen voor rekening van cliënt. Verrekening met tegen vorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de desbetreffende tegenvordering uitdrukkelijk door G.R. Catering is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 

Vergunningen
Indien voor uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt tijdig voor zijn rekening zorg voor de verkrijging van de toestemming. Deze laat hij schriftelijk aan G.R. Catering blijken.
Het niet verkrijgen van de vereiste toestemmingen komt geheel voor risico van cliënt.

 

Annulering
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is zij, als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het voor het desbetreffende goederen of diensten van G.R. Catering in een overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd.
Drie dagen voor en op de dage(en) van uitvoering 100%
7 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van uitvoering 60%
Meer dan 14 dagen voor de dag(en) van uitvoering 35%
Indien een cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij, indien het een annulering betreft ten aanzien van goederen/diensten geleverd door derden als onderaannemer van G.R. Catering als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke G.R. Catering aan deze derden verschuldigd zal zijn, in welk geval deze annuleringskosten kunnen afwijken van G.R. Catering annuleringskosten.
Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de cliënt dient schriftelijk aan G.R. Catering te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit schrijven door G.R. Catering.

 

Te leveren goederen en diensten
De uitvoering van de overeenkomst tussen cliënt en G.R. Catering is gebaseerd op de door cliënt opgegeven aantallen en omstandigheden.
Indien de opgave van cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid is G.R. Catering niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

 

Overmacht
In geval van overmacht heeft G.R. Catering het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn.
Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:
- Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst.
- Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
- Onlusten.
- Stakingen.
- Storingen in de geregeld aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen.
- Brand of ongevallen.
- Transportbelemmeringen.
- Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
- Ieder storing in de geregelde productie.
- Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

 

Aansprakelijkheid
G.R. Catering is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan G.R. Catering terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen prijs en G.R. Catering nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade.

 

Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten
G.R. Catering behoudt zich het recht voor orders en/of opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. G.R. Catering heeft te allen tijde het recht orders en of opdrachten waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van G.R. Catering te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen onmiddellijk te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. G.R. Catering heeft het recht in geval van toepasselijkheid van bovenstaande op volledige vergoeding van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is als dan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren voortijdig beëindigen van de order en/of opdracht.

 

Copyright 2019 GoldenRaand Catering
Alle rechten voorbehouden.

GoldenRaand Catering
Golden Raand 19
9821 TK Oldekerk
M: 06-57994796
E: [email protected]